STORNO PODMÍNKY

PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY - POHYBOVÉ KURZY

Přihláška do pohybového kurzu je závazná, odesláním závazné přihlášky má účastník místo v kurzu rezervováno a zavazuje se k úhradě ceny kurzovného v plné výši. Odesláním závazné přihlášky nebo zaplacením ceny kurzovného či její části projevuje účastník souhlas s veškerými podmínkami pohybového kurzu.                                                                                                                      V případě mimořádných okolností a uzavření studia na základě vládních restriktivních opatřeních z důvodu vyšší moci či pandemie, budou kurzy probíhat distanční formou prostřednictvím video/online lekcí pod vedením celého týmu lektorů našeho studia tak, aby dokončení kurzu bylo zajištěno zákonem povolenou formou v původně plánovaném termínu. O jakékoliv zásadní změně průběhu kurzu bude účastník bezodkladně informován. V případě jakýchkoliv reklamací či nesouhlasu s aktuálním řešením situace je účastník kurzu povinen bezodkladně informovat organizátora písemnou formou v intervalu nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení této změny, na jakékoliv pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Přihláška na pohybový kurz je závazná a účastník se podáním přihlášky zavazuje k úhradě kurzovného v plné výši, V případě platby kurzovného dohodnuté až na zahájení kurzu účastník akceptuje 100 % storno v plné výši kurzovného, které se zavazuje uhradit i při své neúčasti v kurzu ihned po obdržení faktury.

Na zahájení kurzu obdrží účastník Permanentku, která ho opravňuje k pravidelnému vstupu do kurzu. Permanentka je přenosná, v případě nepřítomnosti je možno za sebe do kurzu poslat náhradou jinou osobu, která se musí prokázat permanentkou účastníka kurzu, bez předložení permanentky není vstup do kurzu možný. Účastník kurzu obdrží v rámci ceny kurzovného 2 náhradní volné lekce, které je možno využít jako náhradu v případě nepřítomnosti v kurzu z jakýchkoliv důvodů, ale i jako skutečné lekce navíc ke kurzu, a to na jakékoliv jiné lekce ve stejné nebo nižší hodnotě vstupného. Náhradní volné lekce je možno využít po celé období zaplaceného kurzu, nikoliv však po jeho ukončení, náhradní volné lekce nelze převést do dalšího období kurzu.
V případě mimořádně dlouhodobé nepřítomnosti účastníka v kurzu z vážných zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením je možno účastníkovi poskytnout i další náhradní lekce nad rámec běžných podmínek kurzu, které je možno čerpat pouze v období předplaceného kurzu, nikoliv po jeho ukončení.
V případě nepřítomnosti lektora kurzu ze zdravotních či jiných vážných důvodů, je organizátor povinen zajistit na kurz adekvátní náhradu s odpovídající odbornou kvalifikací nebo nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce/í v jiných kurzech.

Kurzovné je možno vrátit z vážných důvodů na základě písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení kurzu s odečtením stornovacího poplatku ve výši 50 % z ceny kurzovného. Po uplynutí této lhůty nebo při neúčasti na kurzu není nárok na vrácení ceny z jakýchkoliv důvodů. Je však možno za sebe zajistit náhradníka, na kterého bude cena převedena s odečtením registračního poplatku ve výši 100,-Kč. Jiné žádosti nežli písemné nejsou akceptovány.V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele je účastníkovi nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz nebo je kurzovné vráceno v plné výši.

Kurzy neprobíhají v době státních svátků, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin . V případě pozdního nástupu do kurzu uhradí účastník kurzovné v plné výši a má nárok na náhradu již proběhlých lekcí v jiném kurzu dle vlastního výběru kdykoliv během předplaceného období kurzu, nikoliv však po jeho ukončení. V případě státního svátku v den kurzu má účastník nárok na náhradu lekce v jiném kurzu v týdnu státního svátku .

Zasláním závazné přihlášky e-mailovou formou, osobním předáním závazné přihlášky nebo úhradou kurzovného či části kurzovného účastník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami pohybového kurzu a cvičebních lekcí pořádaných Majda agency s.r.o., že je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce a že netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly ve fyzickém cvičení. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží, které by nastaly v průběhu pohybového kurzu účastník prohlašuje, že se cvičení účastní se souhlasem svého ošetřujícího lékaře a na svou vlastní zodpovědnost.
Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost.

­
PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY - JEDNODENNÍ AKCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY PROBÍHAJÍCÍ V BRNĚ 
­

Přihláška je závazná, odesláním závazné přihlášky nebo zaplacením ceny či její části projevuje účastník souhlas s veškerými podmínkami akce. V případě mimořádných okolností a uzavření studia na základě vládních restriktivních opatřeních z důvodu vyšší moci či pandemie, mohou akce probíhat distanční formou či jinou zákonem povolenou formou nebo může být akce přesunuta na náhradní termín, který se účastník zavazuje akceptovat. O jakékoliv zásadní změně bude účastník bezodkladně informován. V případě jakýchkoliv reklamací či nesouhlasu s aktuálním řešením situace je účastník kurzu povinen bezodkladně informovat organizátora písemnou formou v intervalu nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení této změny, na jakékoliv pozdější reklamace nebude brán zřetel. Odesláním závazné přihlášky má účastník místo na akci/semináři/workshopu rezervováno, zavazuje se k úhradě ceny v plné výši a projevuje souhlas s veškerými podmínkami akce.
V případě přihlášky těsně před akcí a platby vstupného dohodnuté na místě před zahájením akce účastník akceptuje 100 % storno v plné výši ceny vstupného a zavazuje se uhradit plnou částku vstupného i při své neúčasti na akci ihned po obdržení faktury.

Cenu za akci je možno vrátit z vážných důvodů na základě písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů před datem konání akce s odečtením stornovacího poplatku ve výši 50 % z celkové ceny. Po uplynutí této lhůty nebo při neúčasti na akci není nárok na vrácení ceny z jakýchkoliv důvodů. Je však možno za sebe zajistit náhradníka, na kterého bude cena převedena s odečtením registračního poplatku ve výši 100,-Kč.. Jiné žádosti nežli písemné nejsou akceptovány.V případě zrušení akce ze strany pořadatele je účastníkovi nabídnuta možnost převedení ceny na jinou akci nebo je cena vrácena v plné výši.

Odesláním závazné přihlášky účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami akce pořádané Majda agency s.r.o. a prohlašuje, že je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce a že netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly ve fyzickém cvičení. Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, na cvičební akci vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost. PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY - CVIČEBNÍ PROGRAMY A AKCE PROBÍHAJÍCÍ MIMO BRNO
­

Přihláška je závazná, odesláním závazné přihlášky nebo zaplacením ceny či její části projevuje účastník souhlas s veškerými podmínkami akce. V případě mimořádných okolností a uzavření studia na základě vládních restriktivních opatřeních z důvodu vyšší moci či pandemie, mohou akce probíhat distanční formou či jinou zákonem povolenou formou nebo může být akce přesunuta na náhradní termín, který se účastník zavazuje akceptovat. O jakékoliv zásadní změně bude účastník bezodkladně informován. V případě jakýchkoliv reklamací či nesouhlasu s aktuálním řešením situace je účastník kurzu povinen bezodkladně informovat organizátora písemnou formou v intervalu nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení této změny, na jakékoliv pozdější reklamace nebude brán zřetel.Odesláním závazné přihlášky má účastník místo na akci rezervováno, zavazuje se k úhradě ceny v plné výši a projevuje souhlas s veškerými podmínkami akce. V případě přihlášky těsně před akcí
a platby vstupného dohodnuté na místě v den akce účastník akceptuje 100 % storno v plné výši ceny vstupného a zavazuje se uhradit plnou částku vstupného i při své neúčasti na akci ihned po obdržení faktury.

Cenu je možno vrátit z vážných důvodů na základě písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 30 dnů před datem zahájení akce s odečtením stornovacího poplatku ve výši 50 % z celkové ceny. Po uplynutí této lhůty nebo při neúčasti na akci není nárok na vrácení ceny z jakýchkoliv důvodů. Na akci je však možno za sebe zajistit náhradníka, na kterého bude cena převedena s odečtením registračního poplatku ve výši 100,- Kč u programů v České republice nebo částky 500,- Kč u programů probíhajících v zahraničí. Jiné žádosti nežli písemné nejsou akceptovány. V případě zrušení akce ze strany pořadatele je účastníkovi nabídnuta možnost převedení ceny na jinou vybranou akci nebo je cena vrácena v plné výši.

Odesláním závazné přihlášky účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami akce pořádané Majda agency s.r.o. a prohlašuje, že je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce a že netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly ve fyzickém cvičení. Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, na cvičební akci vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost. 

­PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY - VZDÉLÁVACÍ PROGRAM INSTRUKTOR JÓGY
­

Přihláška je závazná, odesláním závazné přihlášky nebo zaplacením ceny či její části projevuje účastník souhlas s veškerými podmínkami vzdělávacího programu a zavazuje se k úhradě ceny z vzdělávací program v plné výši. V případě mimořádných okolností, které neumožní konání vzdělávací akce na základě vládních restriktivních opatřeních z důvodu vyšší moci či pandemie, může školení probíhat distanční formou či jinou zákonem povolenou formou nebo může dojít k přesunu na náhradní termín, který se účastník zavazuje akceptovat. O jakékoliv zásadní změně bude účastník bezodkladně informován. V případě jakýchkoliv reklamací či nesouhlasu s aktuálním řešením situace je účastník kurzu povinen bezodkladně informovat organizátora písemnou formou v intervalu nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení této změny, na jakékoliv pozdější reklamace nebude brán zřetel.Odesláním závazné přihlášky má účastník místo na akci rezervováno, zavazuje se k úhradě ceny v plné výši a projevuje souhlas s veškerými podmínkami akce. V případě přihlášky podané těsně před akcí a platby dohodnuté v den zahájení programu účastník akceptuje 100 % storno v plné výši ceny programu a zavazuje se uhradit plnou částku ceny vzdělávacího programu i při své neúčasti na akci ihned po obdržení faktury.

Cenu je možno vrátit z vážných důvodů na základě písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 30 dnů před datem zahájení programu s odečtením stornovacího poplatku ve výši 50 % z celkové ceny. Po uplynutí této lhůty nebo při neúčasti na akci není nárok na vrácení ceny z jakýchkoliv důvodů. Na akci je však možno za sebe zajistit náhradníka, na kterého bude cena převedena s odečtením registračního poplatku ve výši 500,-Kč. Jiné žádosti nežli písemné nejsou akceptovány. V případě zrušení programu ze strany pořadatele je účastníkovi nabídnuta možnost převedení ceny na jiný program nebo je cena vrácena v plné výši.

Odesláním závazné přihlášky účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami vzdělávacího programu pořádaného Majda agency s.r.o. a prohlašuje, že je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce a že netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly ve fyzickém cvičení. Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, na cvičební akci vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost. Současně prohlašuje, že je osoba starší 18 let, má ukončeno středoškolské vzdělání a k přihlášce přikládá kopii dokumentu o ukončeném středoškolském vzdělání a kopii OP (cestovního pasu). Současně přikládá krátké doporučení od lektora, jehož lekce navštěvuje nebo vlastní motivační dopis v případě domácí praxe.
­

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím