CVIČEBNÍ PODMÍNKY

PODMÍNKY ÚČASTI NA LEKCÍCH , KURZECH , AKCÍCH, CVIČEBNÍCH PROGRAMECH MAJDA AGENCY
A PROVOZNÍ ŘÁD POHYBOVÉHO STUDIAProvozní řád upravuje vzájemné podmínky, kterými se řídí vztahy mezi provozovatelem Majda agency – pohybového studia a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům. Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků pohybového studia . Všichni zákazníci studia jsou povinni se s ním seznámit, řídit se jím a dodržovat ho.
Uhrazením ceny za cvičební lekci, kurz, seminář, akci, cvičební či vzdělávací program (dále jen akce) účastník vyjadřuje plný souhlas s podmínkami účasti na akci, cvičební etikou a provozním řádem.
Uhrazením ceny za vstup na lekci, kurz, seminář, workshop, cvičební či vzdělávací program (dále jen akce) se účastník zavazuje dodržovat cvičební podmínky a etiku pohybového studia a řídit se pokyny pracovníků pohybového studia. Uhrazením vstupného na akci účastník vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami v plném rozsahu.

V případě mimořádných okolností v souvislosti s uzavřením nebo omezením provozu studia nařízených vládou z důvodu vyšší moci či pandemie, je účastník povinen dodržovat veškerá platná zákonná opatření týkající se provozu studia..

Pro vstup na lekce a skupinové akce platí následující podmínky účasti : povinnost předložit negativní antigenní ( ne starší 48 hod. ) nebo PCR test ( ne starší 72 hod. ) nebo potvrzení o dokončeném očkování ( 2 týdny po 2. dávce) nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 v intervalu max. před 180 dny.

V případě mimořádných okolností a uzavření studia na základě vládních restriktivních opatřeních z důvodu vyšší moci či pandemie, budou kurzy probíhat distanční formou prostřednictvím video/online lekcí pod vedením celého týmu lektorů našeho studia tak, aby dokončení kurzu bylo zajištěno zákonem povolenou formou v původně plánovaném termínu.


Účastník cvičení akce je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost. Účastník si je vědom, že všechny cvičební formy jsou určeny zdravým lidem, v případě jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme účast na cvičební akci předem konzultovat s ošetřujícím lékařem. Za zdravotní stav cvičenců a případné zdravotní problémy nenese pohybové studio žádnou zodpovědnost.
V případě účasti dítěte na akci rodič nebo zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá za zdravotní stav dítěte. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci kurzu pro děti instruktor, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem dítěte do a ze cvičebního sálu a převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15 ti let odpovědný doprovod.
Lekce probíhají dle aktuálního rozvrhu hodin, jakékoliv změny jsou oznámeny včas na recepci a na webových stránkách. V době státních svátků je studio zavřeno není-li uvedeno jinak.
Účastník se zavazuje dodržovat cvičební podmínky a etiku pohybového studia a řídit se v plném rozsahu pokyny pracovníků pohybového studia.
Vstup na lekci /akci je možný pouze s platnou vstupenkou na základě úhrady jednotlivého vstupu nebo permanentky dle platného ceníku, kterou odevzdává účastník lektorovi při vstupu do cvičebního sálu. Již zakoupený jednotlivý vstup na lekci nebo označený vstup na permanentce není možno vrátit z jakýchkoliv důvodů i v případě, že účastník lekci opustí během lekce nebo na lekci nenastoupí. Lekce vyznačené na permanentce je možno čerpat pouze po dobu platnosti permanentky, po uplynutí doby platnosti permanentky možnost využití lekcí zaniká, za nevyužité nebo zmeškané lekce na permanentce nelze vrátit peníze ani je odečítat z ceny. V případě zakoupení studentské permanentky studenti do 26 let nahlásí předem na recepci nárok na uplatnění studentské slevy a prokáží se platným studijním průkazem nebo ISIC kartou. Permanentka je přenosná. Ztrátu, odcizení či poškození permanentky není možno nijak kompenzovat.
Na lekci přijďte včas, cca 10 – 15 minut před začátkem lekce, ať máte čas se v klidu převléknout, případně osprchovat. Choďte včas a buďte ohleduplní k ostatním. Pokud přijdete na lekci pozdě, nebudete již vpuštěni do sálu, bez ohledu na to, zda máte lekce předplaceny. Pozdní příchodem narušujete průběh lekce ostatním účastníkům.

Žádáme účastníky o vyzouvání venkovní obuvi v prostoru chodby před vstupem do prostor studia, kde většina účastníků chodí na boso. Obuv pak uložte v šatní skříňce.
K odložení svršků a oděvů během lekce slouží uzamykatelné šatní skříňky, klíč od skříňky obdržíte na recepci oproti vratné záloze ve výši 100,-Kč (místo zálohy lze použít platnou permanentku). Za svršky či obuv odložené mimo uzamčenou šatní skříňku studio nezodpovídá. Návštěvník je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a po ukončení lekce jej vrátit službě na recepci, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku a sady klíčů. Šatní skříňky neslouží k odkládání dokladů a cenností. Doklady a cenností (peníze, hodinky, šperky, telefon…) neponechávejte v šatních skříňkách, ale vezměte s sebou do sálu.
V případě násilného vniknutí do šatní skříňky jinou osobou a krádeže ohlaste na recepci poškození, je nutno neprodleně zavolat policii k sepsání protokolu a vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
Prostory pohybového studia jsou v rámci bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků pohybového studia monitorovány kamerovým systémem.
Před zahájením lekce odevzdejte vstupenku lektorovi a upozorněte jej na případná zdravotní omezení.
Respektujte vedení lekce instruktorem, dbejte jeho pokynů, rad a doporučení, nepřekračujte možnosti svého těla, v žádném případě necvičte přes bolest. Buďte ohleduplní k sobě i k ostatním. V předsálí se chovejte tiše a ohleduplně k ostatním dosud cvičícím v sále na lekci před Vámi.
Před vstupem na lekci vypněte svůj mobilní telefon. Před cvičením se doporučuje nejíst alespoň 2 hodiny před lekcí těžká jídla, nepít alkohol a bezprostředně před a po lekci nekouřit. Na lekci zvolte pohodlné a příjemné oblečení z prodyšného materiálu, které Vás nebude omezovat při pohybech. Na lekce jógy a body and min nepotřebujete žádnou obuv, na závěrečnou relaxaci je možno využít teplejší ponožky, deky jsou k dispozici k zapůjčení. Na taneční a kondiční lekce zvolte čistou sportovní obuv určenou do vnitřních prostor, kterou nepoužíváte na venkovní aktivity. Na lekci si můžete vzít ručník. Během lekcí jógy a body and mind není vhodné pít, na kondiční a taneční lekce doporučujeme vzít láhev s pitím na kompenzaci ztráty tekutin. Pro Vaše občerstvení je na recepci k dispozici zdarma bylinný čaj nebo je možno zakoupit další občerstvení.
Po ukončení lekce je nutno vrátit podložky a veškeré cvičení pomůcky na místo k tomu určené. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru pohybového studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit na recepci nebo některé z odpovědných osob. Návštěvník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Věříme, že v našem studiu strávíte mnoho příjemných chvil a že Vaše odhodlání spojí s radostí z pohybu a povede Vás směrem ke zdravému životnímu stylu, harmonii a vitalitě ! Vykročte!


­

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím